บัตรประชาชนหมดอายุ ทำที่ไหนพร้อมขั้นตอนการทำ 2566

บัตรประชาชน หมดอายุ ทําที่ไหนได้บ้าง 2567

บัตรหาย ทำบัตรใหม่ บัตรประชาชนหมดอายุ ต้องทำยังไงใช้เอกสารอะไรบ้านและทำได้ที่ไหนบ้างไปดูกัน

887 Views จำนวนผู้เยี่ยมชม

สำหรับใครที่เพิ่งได้จะได้มีโอกาสในการทำ บัตรประชาชนใหม่ หรือว่าบางคนบัตรประชาชนหมดอายุ หรือทำบัตรหาย ต้องการหาข้อมูลว่าต้องใช้เอกสารอะไร ทำที่ไหนได้บ้างไปดูรายละเอียดกันเลย 

การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก

  บุคคลดังต่อไปนี้ให้ยื่นคำขอมีบัตรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกำหนดหกสิบวัน หากพ้นกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100 บาท

  1. ผู้ที่มีอายุ ตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป ถึง 70 ปีบริบูรณ์ 
  2. ผู้ที่ได้สัญชาติไทย หรือได้รับอนุมัติให้มีสัญชาติไทย  หรือได้กลับคืนสัญชาติไทย ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ หรือตามคำพิพากษาอันถึงที่สุดของศาล
  3. ผู้ที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ทร.14) กรณีตกสำรวจหรือแจ้งเกิดเกินกำหนด

 หลักฐานเอกสารที่ต้องนำไปแสดง

  1. สูติบัตร หากไม่มีให้ใช้หลักฐานเอกสารอื่นที่ทางราชการอออกให้อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น สำเนาทะเบียนนักเรียน ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร หนังสือเดินทาง เป็นต้น ในกรณีผู้ที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ 
  2. หลักฐานใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดา มารดา และให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือไปรับรอง กรณีผู้ที่ได้สัญชาติไทย  หรือได้รับอนุมัติให้มีสัญชาติไทย หรือได้กลับคืนสัญชาติไทย
  3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้นั้นเคยมีชื่ออยู่ก่อน หรือหลักฐานเอกสารที่ทำงานราชการออกให้อย่างใดอย่งหนึ่งและให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือไปรับรอง กรณีผู้ที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านโดยตกสำรวจ
  4. สูติบัติ และให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือไปรับรอง กรณีผู้ที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านโดยการแจ้งเกิดเกินกำหนด
  5. หลักฐานแสดงการพ้นจากสภาพได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตร  กรณีผู้ซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตร

บัตรประชาชนหมดอายุได้ไม่เกินกี่วัน

เมื่อบัตรเดิมหมดอายุให้ทำบัตรใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรเดิมหมดอายุ หากพ้นกำหนดจะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 100 บาท ผู้ถือบัตรสามารถขอทำบัตรใหม่ก่อนวันที่บัตรเดิมหมดอายุก็ได้ โดยให้ยื่นคำขอภายใน 60 วัน ก่อนวันที่บัตรเดิมหมดอายุ

กรณีบัตรหายหรือบัตรถูกทำลาย

    เมื่อบัตรหายหรือบัตรถูกทำลายให้แจ้งบัตรหาย หรือบัตรถูกทำลายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่สำนักทะเบียนที่ประสงค์จะทำบัตร  โดยไม่ต้องไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ  และต้องยื่นคำขอมีบัตรใหม่ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันที่บัตรเดิมหายหรือถูกทำลายหากพ้นกำหนดต้องระวางโทษปรับหนึ่งร้อยบาท

หลักฐานเอกสารที่ต้องนำไปแสดง

    1. หลักฐานการแจ้งความบัตรหายหรือถูกทำลาย

    2. หลักฐานอื่นที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้

    3. หากไม่มีเอกสารตามข้อ 2 ให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือไปรับรอง

การทำบัตรใหม่กรณีบัตรหายหรือบัตรถูกทำลาย ต้องเสียค่าธรรมเนียม 100 บาท

ทำบัตรประชาชนใหม่ได้ที่ไหนบ้าง

1. สำนักงานเขต

2. สำนักงานเทศบาล

3. สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

4. ที่ว่าการอำเภอในจังหวัดที่อาศัยอยู่

5. ศาลาว่าการ กทม.

6. จุดบริการด่วนมหานคร BMA Express Service

รวมสถานที่ทำบัตรประชาชน ตามสถานีรถไฟฟ้า

สถานีรถไฟฟ้าสยาม (หน้าศูนย์การค้าสยามพารากอน)

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.30-19.00 น.

วันเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-18.00 น.

สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-20.00 น.

วันเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-18.00 น.

สถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-20.00 น.

วันเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-18.00 น.

สถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00-19.00 น.

วันเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-19.00 น.

สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00-19.00 น.

วันเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-19.00 น.

ทำบัตรใหม่ได้ที่ห้างสรรพสินค้า

สามารถทำบัตรประชาชนได้ที่ห้างสรรพสินค้า 7 แห่ง ได้แก่ ห้างพาราไดซ์พาร์ค ห้างซีคอนบางแค ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ ห้างตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี ห้างสรรพสินค้าเซ็น (จุดบริการ G-Point) ศูนย์การค้าเกตเวย์ และเดอะมอลล์บางแค

ดูเพิ่มเติม